Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN/BEDRIJVEN

van: CTA Safety & Rescue Products B.V. (KijkerWinkel.nl is onderdeel van CTA Safety & Rescue Products B.V.)
hierna te noemen: CTA Safety & Rescue Products B.V.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. CTA Safety & Rescue Products B.V.: de gebruiker van de algemene voorwaarden; De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is, of handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen CTA Safety & Rescue Products B.V. en de consument; De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon. Of een persoon handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CTA Safety & Rescue Products B.V. en de wederpartij waarop CTA Safety & Rescue Products B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CTA Safety & Rescue Products B.V., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij CTA Safety & Rescue Products B.V. om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
 2. CTA Safety & Rescue Products B.V. is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 60 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. CTA Safety & Rescue Products B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is CTA Safety & Rescue Products B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CTA Safety & Rescue Products B.V. anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht CTA Safety & Rescue Products B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van het aanbod van CTA Safety & Rescue Products B.V..

Artikel 5 Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via bezorgservice, of persoonlijk afhalen op de door CTA Safety & Rescue Products B.V. vermelde locatie.
 2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat CTA Safety & Rescue Products B.V. hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 4. Komen CTA Safety & Rescue Products B.V. en de consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen met verzendkosten, tenzij CTA Safety & Rescue Products B.V. bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld. CTA Safety & Rescue Products B.V. behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
 5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan CTA Safety & Rescue Products B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien CTA Safety & Rescue Products B.V. gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan CTA Safety & Rescue Products B.V. ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien CTA Safety & Rescue Products B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument CTA Safety & Rescue Products B.V. schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 6 Garantie

 1. CTA Safety & Rescue Products B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan CTA Safety & Rescue Products B.V..
 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering mits de bestelde artikelen vorstvrij zijn bewaard.
 4. CTA Safety & Rescue Products B.V. verschaft de consument een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
 5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal CTA Safety & Rescue Products B.V. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van CTA Safety & Rescue Products B.V. vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan CTA Safety & Rescue Products B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan CTA Safety & Rescue Products B.V. te verschaffen.
 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van CTA Safety & Rescue Products B.V., de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is CTA Safety & Rescue Products B.V. niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

Artikel 7 Monsters en modellen

 1. Indien door CTA Safety & Rescue Products B.V. een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat CTA Safety & Rescue Products B.V. er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. Kleurkaarten en kleurwaaiers en elke vorm van het tonen van kleuren en kleurcodes gelden als wijze van aanduiding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. CTA Safety & Rescue Products B.V. blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

 1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan CTA Safety & Rescue Products B.V. te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan CTA Safety & Rescue Products B.V. met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is CTA Safety & Rescue Products B.V. gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de CTA Safety & Rescue Products B.V. en op de wijze zoals door CTA Safety & Rescue Products B.V. aangegeven.

Artikel 10 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11 Prijsverhoging

 1. Indien CTA Safety & Rescue Products B.V. met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is CTA Safety & Rescue Products B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij o de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de CTA Safety & Rescue Products B.V. rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 12 Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto te worden overgemaakt op bankrekening van CTA Safety & Rescue Products B.V..
 2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door CTA Safety & Rescue Products B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van CTA Safety & Rescue Products B.V. en de verplichtingen van de consument jegens CTA Safety & Rescue Products B.V. onmiddellijk opeisbaar.
 6. CTA Safety & Rescue Products B.V. heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. CTA Safety & Rescue Products B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. CTA Safety & Rescue Products B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. CTA Safety & Rescue Products B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst CTA Safety & Rescue Products B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is CTA Safety & Rescue Products B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CTA Safety & Rescue Products B.V. op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien CTA Safety & Rescue Products B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. CTA Safety & Rescue Products B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Incassokosten

 1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien CTA Safety & Rescue Products B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.
 4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15 Vrijwaringen

 1. De consument vrijwaart CTA Safety & Rescue Products B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de consument aan CTA Safety & Rescue Products B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt CTA Safety & Rescue Products B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die CTA Safety & Rescue Products B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de CTA Safety & Rescue Products B.V. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van CTA Safety & Rescue Products B.V., ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door CTA Safety & Rescue Products B.V. eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CTA Safety & Rescue Products B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. CTA Safety & Rescue Products B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Indien door CTA Safety & Rescue Products B.V. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van CTA Safety & Rescue Products B.V. jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de CTA Safety & Rescue Products B.V. beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
 3. Onverminderd het bovenstaande is CTA Safety & Rescue Products B.V. niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CTA Safety & Rescue Products B.V. of zijn ondergeschikten.

Artikel 18 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CTA Safety & Rescue Products B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CTA Safety & Rescue Products B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CTA Safety & Rescue Products B.V. worden daaronder begrepen.
 3. CTA Safety & Rescue Products B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CTA Safety & Rescue Products B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel CTA Safety & Rescue Products B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CTA Safety & Rescue Products B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 19 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van CTA Safety & Rescue Products B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft CTA Safety & Rescue Products B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen CTA Safety & Rescue Products B.V. en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 21 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.